Chuyên gia

Chuyên gia

PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG

Phó Tổng Giám Đốc

BS.CKII LÊ VĂN HOÀI

Giám Đốc Chuyên Môn, Trưởng Khoa Ngoại Tổng Quát

TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG

Trưởng Khoa Ung Bướu

TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG

Trưởng Khoa Khám Bệnh