Lịch làm việc

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Sáng
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS. LẠI MINH ĐỨC
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
Chiều
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
Lưu ý:
  • Lịch hẹn chỉ có hiệu lực khi Quý khách được xác nhận chính thức từ Bệnh viện thông qua điện thoại hoặc email.
  • Quý khách sử dụng dịch vụ đặt hẹn trực tuyến, vui lòng đặt hẹn ít nhất 24h trước khi đến khám.
  • Quý khách vui lòng cung cấp thông tin chính xác để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Trường hợp khẩn cấp hay có triệu chứng nguy hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cơ sở y tế để kịp thời xử lý.
Đặt lịch khám
Vui lòng nhập mã bảo mật:
614557