Lịch làm việc

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Sáng
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LẠI MINH ĐỨC
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
Chiều
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS. CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI TRƯƠNG THỊ MAI THANH
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS. CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS. CKI LÊ DUY TÙNG
- BS. CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS. CKI KIM THÁI QUANG
- BS. CKII NGUYỄN TRỊNH LIÊN HƯƠNG
- BS. CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS BÙI THU HUỆ
- BS. CKI NGUYỄN THỤY VY
- Ths. BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- ThS. BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- TS. BS HUỲNH THỊ NGỌC THÚY
- Ths. BS TÔN THỊ ANH TÚ
- TS. CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS. CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS. CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
Lưu ý:
  • Lịch hẹn chỉ có hiệu lực khi Quý khách được xác nhận chính thức từ Bệnh viện thông qua điện thoại hoặc email.
  • Quý khách sử dụng dịch vụ đặt hẹn trực tuyến, vui lòng đặt hẹn ít nhất 24h trước khi đến khám.
  • Quý khách vui lòng cung cấp thông tin chính xác để được hỗ trợ nhanh nhất.
  • Trường hợp khẩn cấp hay có triệu chứng nguy hiểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cơ sở y tế để kịp thời xử lý.
Đặt lịch khám
Vui lòng nhập mã bảo mật:
849991